Főoldalra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekességek

MISKOLC

 

Miskolc az Avas alján, a Sajóba ömlő Szinva és Pece mentén kialakult ősi település. 180 km-re van Budapesttől és Magyarország minden részéből elérhető vonattal, busszal és személykocsival.

Históriáját a szépen megmunkált jégkorszaki ősemberi  kulturákig vezethetjük vissza. A Lillafüred  melletti  Szeleta-barlang és a Bükk hegység többi barlangja a küzdelmes emberi élet emlékei mellett ruházati eszközöket, szépen megmunkált csatokat is megőrzött. Az Avastetőn a csiszolt kőkorszak eszközei kerültek elő. Ebben a tízezer évvel ezelőtti időszakban népesedett be a környék. A bükki vonaldíszes, szép motivumokkal ékesített kerámia leletek,  a gabonaörlő szerszámok már az ötezer évvel ezelőtti kultúra emlékei. A bronzkor fejlettebb életmódjáról a mai vasgyár területéről származó leletekből lehet következtetni.

 

Miskolc területének első ismert lakói a kelták egyik törzse, a „kotinuszok” voltak, a vaskor végén. A népvándorlás kora germán eredetű kvádokat, majd szarmatákat, hunokat  és avarokat talált ezen a vidéken. A magyarság több mint egy évezrede telepedett meg ezen a tájon, s a településnek nevet adó Miskóc nemzetségnek a XI. századtól lett a központja. Anonymus műve (1210 körül) terra Miskoucy néven emlékezik meg a Bors-Miskóc nemzetség honfoglalási szálásterületéről. A tapolcai völgyben Szt. Benedek-rendi apátságot alapított a városnak nevet adó nemzetség. A települést a tatárok 1241-ben felégették. A Bors-Miskóc nemzetség 1312-ben szemben állt a feudális anarchiát megtörő Károly Róberttel, s ez a hatalmuk végét jelentette. A Miskóc nemzetséget a Széchy család váltotta fel, ők vetették meg a városias fejlődés alapjait. Kieszközölték Miskolc részére az országos vásár, s a kisebb fokú bíráskodás jogát, ezáltal a régebbi falu mezővárossá fejlődött. 1364 végén  csatolta I. (Nagy) Lajos a várost a diósgyőri királyi váruradalomhoz. A XIII. századi eredetű, a XIV. században pompásan kiépült diósgyőri királyi vár a Miskolcot is magába foglaló uradalom központja lett. Itt állt az egyetlen középkori magyaralapítású szerzetesrend, a pálosok kolostora.

 

A városkép a XV.századvégére jelentősen megváltozott, kialakult az Avas alján a mai belváros történelmi magja. A török harcok hulláma először 1544-ben érte el a várost. A busdai pasa csapatai első rohamának áldozatul estek a város legszebb épületei, sok tehetősebb lakost elhurcoltak, állataikat elhajtották. 1596-ban Eger elestével Miskolc is adófizetője lett a töröknek , de a városi tanács bölcs előrelátásának és diplomáciai ügyességének tulajdonítható,hogy az 1544. évihez hasonló pusztítás nem érte többé a várost.

A kuruc csapatok 1674-ben, a török kiűzése előtt birtokba vették a diósgyőri várat, de Miskolc török általi adóztatása csak 1687-ben szűnt meg. A Rákóczi szabadságharc alatt, 1704. január 18-tól március 15-ig a fejedelem Miskolcon rendezte be főhadiszállását. 1706. szeptember 25-én a császári hadak kirabolták és felégették a várost. 1707. január 1-én megalakult a város tanácsa ésa rövid 2 év alatt – a fejedelem pártfogásával – újraépítették a várost. A XVIII. századi nagy fellendülés idején épültek a város jelentősebb épületei. Mindenféle felekezet templomot, iskolát épített, városháza, megyeháza épült. 1750-ben megépült a város első emeletes vendégfogadója.

 

A gazdagabb földbirtokosok egymás után építették kúriáikat: Dőry-, Almássy-, és Szathmáry-kúria.

A város élénk, felvilágosodás felé haladó szellemi életére jellemző, hogy 1780 táján Miskolcon szabadkőműves páholy működött, kapcsolatot tartva a magyar jakobinusokkal is. Itt épült meg a miskolci polgárok adományaiból az ország első magyar kőszínháza 1823-ban.

Amikor Széchenyi és Kossuth megjelent az ország közéletében, tevékenységükkel Szemere Bertalan

és Palóczy László előbb magában a városban, majd mint Miskolc város követei, az országgyűlésben voltak kiemelkedő hívei. Szemere Bertalan előbb belügyminiszter, majd a Habsburg ház trónfosztása után Kossuth kormányzó mellett az első független magyar kormány miniszterelnöke volt.

Palóczy László 1848-ban a képviselőház korelnöke volt. A forradalomból Miskolc lakossága tevékenyen kivette részét, a frissen megalakult nemzetőrségbe több mint 700 önkéntes nemzetőr lépett be. A honvédség létrejötte után a miskolci nemzetőrök átléptek oda. 1848 telén Szemere Bertalan a városban szervezte meg a Felső-Tiszai hadsereget.

A város gazdasági élete mindig befolyásolta a lakosság életét. A XVIII. században a városnak már 15 vízimalma, üveggyára, fűrészmalmai, puskaporgyártó üzeme, papírgyára és sörfőzdéje volt. Az újmassai 1813-as alapításó őskohó, (napjainkban  múzeum) egyike a mi jelentős ipartörténeti emlékeinknek. A XIX-XX. században Miskolc fellendülését elsőrangúan befolyásolta a vasút kiépítése és működtetése, ezen kívül a különböző gyárak szaporodása. Így például a: gázgyár, gépgyár- és vaskohászat, a drót és drótkötélgyár, téglagyár, selyemszövő üzem, és a konzervgyár.

1945-ben jött Nagy-Miskolc gondolata és nagyarányú városépítéssel és rendezéssel párosult. Így lett Miskolc területe a korábbinak négyszerese.

Az 1980-as években az olvasztónak 18 000 munkása volt és Miskolc 184 000 lakosából az aktív keresők száma 135 000 volt.

A politikai változások után (az 1990-es évektől kezdve) a vasgyár és a szénbánya jelentősége lecsökkent, és ez a munkások számának csökkenését is eredményezte.

Megnőtt a kis- és középvállalkozások száma. Tulajdonosváltások következtek be, külföldi tulajdonosok jöttek néhány üzemhez és gyárhoz, például: a Diósgyőri-Csokoládégyár Nestlé-édesipar lett, a gázgyárból Linde-gaso, Chinoin-gyógyszeripar és még sok más cégnél is változás van. Sok bank létesült, továbbá nagy külföldi tulajdonú árúházak, pl: TESCO, CORA, MISKOLC-PLAZA, SZINVA-PARK, autószalonok, stb.

Fontos túrisztikai célokat szolgálnak a különböző, városszerte frissen épült szállodák (míg a régi elegáns szállodák eltűntek), panziók.

 

Túrisztikai látványosságok: A Miskolci Galéria és intézményei, a „Herman Ottó” Múzeum, a református templom a harangtoronnyal, a borospincék, a televízió-torony, mely kilátó is az Avas hegy oldalában.(A harangtorony toronyórájának zenéjét Dr. Győry Nagy Lajos miskolci ügyvéd, eszperantó-klub elnök  és testvére Győry Nagy István készíttette szülei 50. házassági évfordulója emlékére. Napjainkban a toronyóra zenéje a Miskolci Rádió zenei jele) Továbbá a szép szobrok, a  református, evangélikus, Mindszenti római katolikus, a zsidó, a görögkatolikus, a görög-keleti templomok, az ú.n: Deszka-templom , és a szép fekvésű virágos belvárosi parkok.

Miskolci Egyetem

Miskolc-Tapolcán: a Barlang- és Termálfürdő, strand, csónakázó tó, a sziklakápolna.

Diósgyőrben a szép fekvésű vár, a vadaspark a Csanyik-völgyben, a sport- és szabadidőközpont a „Királyasztalán” vagy másnéven a Majális-parkban. Továbbá: Alsóhámorban a Molnár Szikla alatt a Molnár-csárda.

Lillafüreden: Magyarország legszebb fekvésű szállodája a Palotaszálló, a pisztrángtelep, a Hámori tó és az újmassai őskohó, az ellentétes hegyoldalban az Eszperantó-forrás, majd a Palotaszálló közelében a Színva patak vízesése, a mésztufa barlang, kissé távolabb a „Herman Ottó” emlékház és az „István” cseppkőbarlang.

 

Miskolc a most épülő Európa-autósztrádától várja továbbfejlődése lehetőségét.

 

A város címere

 

A város mostani címerét a város pecsétjei alapján alkották meg 1909-ben.

Miskolc város első pecsétlenyomata egy 1389. július 27-én kelt okmányon található, sárga viaszba nyomva. Körirata kivehetetlen, címképe lilliomos koronával ékesített királyi fő. E királyi fő kiléte vitatott. Szent István király neve azért merült fel, mert ő volt az avasi templom védőszentje, viszont a lilliomos korona Nagy Lajos királyunk személyére utal. 1433-ból való a következő pecsétváltozat, ugyancsak sárga viaszban, ennek körirata: „Sigillum Civitas Miskolcz”, ezen már szakállas a koronás fő, feltehetően Luxemburgi Zsigmond. A fej mellett balról hold, jobbról hatágú csillag. Ennek másik változata is ismert, amin a véset új, feltehetően a megkopott régi helyett készült. Egy időszakban a koronás fő helyett egy szétvetett lábú alak volt a pecsétnyomaton, majd Szent István király teljes alakja, aki kezeiben jogart és országalmát tart. Ezt a pecsétet 1687-ig használták, ezután jelent meg a király alakja helyett egy hajdú egyik kezében szőlőfürttel, másikban búzaszálal.

 

1909-ben, amikor a város a törvényhatósági jogot megkapta, a címert az eddigi pecsétképek összevonásával alkották meg.

 

Miskolc város 30/1999. számú rendelettel módosított 1/1990. számú rendelete szerint a címer:

Álló csücsköstalpú pajzs, vörös mezőben Szent István király mellképe látható bíbor ruhában, arany képekkel hímzett lila színű koronázópalástban, fején a szent korona, a fejet arany fénykorona övezi. Jobbjában arany királyi jogar, baljában ezüst kereszttel ellátott arany országalma. A pajzsra helyezett jobbra forduló koronás nyílt lovagi sisak dísze egy magyar hajdú, aranysujtásos kék dolmányban, oldalára kötött aranymarkolatú karddal. Jobbjában öt arany búzakalászt, baljában leveles arany szőlőfürtöt tart. A sisak takarója jobbról: vörös-ezüst, balról: kék-arany. Az arany arabeszkekre helyezett pajzson jobbról befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő arany oroszlán, balról szintén befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő arany griff tartja.

 

 

Miskolc.jpg

MISKOLC város zászlaja

 

Zászlórúdra erősítve a hagyományos színű anyagból készült: vörös-sárga (vörös-arany) színű.

 

Miskolc város díszlobogója

 

Arany színű, szélein vörös farkasfogakkal díszített mezejében a város címere látható.

 

 

 

 

Miskolc látványosságai

KIEMELT ATTRAKCIÓK

 

 

 

Miskolctapolcai Barlangfürdő****

 

 

miskolctapolca_barlangfurdo.jpg

Barlangfürdő

 

cím:     Miskolctapolca, Pazár István sétány 1.        

tel:       46/561-361, 46/560-030

fax:      46/560-035

nyitva: január 25. – május 31, szeptember 1. – december 31: hétfő-vasárnap: 9-18 h-ig

június 1. – augusztus 31. hétfő - vasárnap 9-19 h-ig

éjszakai fürdőzés

            május 1. – május 31. péntek, szombat: 21-24 h-ig

            június 1. – augusztus 31: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 21-24 h-ig

            szeptember 1. – szeptember 30: péntek, szombat: 20-23 h-ig

            október 1. – április 30: péntek: 20-23 h-ig

üdülési csekk elfogadóhely

belépő:            szezonon kívül:

felnőtt: 1900 Ft; Diák, nyugdíjas: 1300 Ft/4 óra;

            felnőtt csoportos 20 főtől: 1800 Ft

            Gyerek csoportos 20 főtől: 1300 Ft

            Last minute, 16 h után: 1000 Ft

            Időkorlát nélkül: 2600 Ft

Családi: 1300 Ft/Fő

            2 éves korig ingyenes

            Minden megkezdett óra után: 300 Ft/óra

e-mail: barlangfurdo@vfvmiskolc.hu

honlap:            www.barlangfurdo.hu

 

A város egyik fő turisztikai vonzereje, amely Európában is egyedi természeti képződmény. A kristálytiszta mikroklímával rendelkező barlangi sziklaüreget a Bükk karsztrendszerének vize táplálja, amely 28-34 ºC-os vízhőmérséklettel tör fel. A termálvízben található ásványi anyagok kedvező koncentrációja, a kellemes, gyógyító barlangi levegő, és a napjainkban fokozott, jelentős beruházások ma már az „Élmény és gyógyulás komplexumává” alakították a barlangrendszert. Az üdülőövezetben számos hotel, panzió, vendégház, kemping és vendéglátóhely kínálja szolgáltatásait.

 

Diósgyőri vár - vármúzeum, történelmi panoptikum

 

diosgy vár.jpg

Diósgyőri Vár

 

cím:     Miskolc, Vár u. 24.

tel:       46/533-355

fax:      46/505-679

nyitva: május 1. – szeptember 30. 9-18 h-ig; október 1. - április 30. 9-17 h-ig

belépő:            felnőtt: 700 Ft; diák, nyugdíjas: 350 Ft; 65 év felett, 10 fős gyerekcsoportonként 1 fő kísérő ingyenes

e-mail: adymuvhaz@chello.hu

honlap:            www.diosgyorivar.com

 

A tornyokban: - vártörténeti kiállítás

- a pálos rend történetét bemutató kiállítás

- az 1381. évi békekötést megörökítő panoptikum

- XIV-XVI. sz-i kézifegyverek és címerpajzsok

- lovagterem

- működő éremverő és golyós prés

- XVI. sz-i díszágyú

A kazamatákban:        - Közép-Európa legnépesebb történelmi panoptikuma hat életképpel a XIV. sz. virágzó életéből

A vár, a panoptikum megtekintése 40 – 70 perc, az időjárás és az aktuális rendezvények függvényében.

 

 

 

Lillafüredi Álami Erdei Vasút

 

300px-Láev_vonat.jpg

Kisvasút

 

cím:     Miskolc, Erdész u. 24.          

tel:       46/530-593

fax:      -

nyitva: egész évben közlekedik, télen fűtött, zárt kocsikkal

belépő:            felnőtt: 480 Ft, diák (4-12 éves korig), nyugdíjas: 380 Ft, óvodás csoport: 330 Ft

e-mail: info@laev.hu

honlap:            www.laev.hu

 

A kisvasút kocsijai az Észak-Kilián városrésztől Lillafüred érintésével Garadnáig közlekednek 14 km hosszan.

A kacskaringós erdei út az ország legnagyobb viaduktján ( 64 m hosszú és 20 m magas ) két alagúton és a festői szépségű Hámori-tó partján vezet a pisztrángkeltetőjéről híres Garadnáig, érintve az ország legrégebbi, máig működőképes ipari műemlékét, az újmassai őskohót. Az egész évben közlekedő szerelvények télen zárt, fűtött kocsikkal üzemelnek. Nyári időszakban hétvégenként, illetve csoportos megrendelés esetén egy másik szárnyvonalon Mahócáig, a kedvelt bükki kirándulóhelyig is közlekedik a kisvasút.

 

 

 

Magyar Orthodox Egyházi Templom és Múzeum

 

Ahtyrkai 04.jpg

Ortodox ikonosztázion

 

cím:     Miskolc, Deák Ferenc tér 7.

tel:       46/415-441

fax:      -

nyitva: Május 1. – szeptember 30: kedd-szombat: 10-18 h

            Október 1. – április 30: kedd-szombat: 8-16 h

belépő:            felnőtt: 300Ft; diák, nyugdíjas: 150 Ft; A templom látogatása: 200 Ft

e-mail: -

honlap:            -

 

A templomot ortodox görög kereskedők emelték 1785 és 1801 között. Az ortodox templombelső legnagyszerűbb alkotása az ötszintes, tizenöt méter magas, nyolcvanhárom képből összeállított ikonosztázion. Az 1791 és 1793 között készült képfal, mely Jézus életét jeleníti meg, Jankovits Miklós munkája

A templom többi berendezése is műemlék: a Mária-oltár, az Úrkoporsó, az ikontartók, a szószék, a püspöki trónus, a copfstílusban készült stallumok, valamint a hajó északi falán látható, II. Katalin orosz cárnő által ajándékozott Ahtirkai Istenanya ikon.

 

Zsinagóga

 

cím:     Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 7.

tel:       46/505-045

fax:      -

nyitva: bejelentkezéssel látogatható: Szlukovinyi Péter: 70/585-7616

belépő:            ingyenes/adomány

e-mail: -

honlap:            -

 

Az 1861-1863 között épült zsinagóga a magyar romantikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, Európa egyik legnagyobb ilyen építménye. A terveket Ludwig Förster készítette, aki többek között a pesti, Dohány utcai zsinagógát is jegyzi.

A zsinagóga háromhajós, de kívülről bazilikás megjelenésű. A főhajó tengelyében az oldalhajó magasságában helyezkedik el a nyolc ívből, az azokat meghosszabbító, majd nyolcágú csillagokat körülzáró pálcikákból álló kerékablak. A főbejáratot közvetlenül egy-egy neoromán oszlop és az azokra ültetett félkörív keretezi. A kapuszárnyat igen míves, neoromán motívumokat idéző kovácsoltvas pántok díszítik. A belső tér öntöttvas szerkezete a tervező, Föster működésére jellemző.

A Déryné utcáról nyíló kapualjban elhelyezett márványtáblák a Miskolcról és környékéről 1944-ben elhurcolt zsidóságnak állítanak kegyeletes emléket.

 

 

 

 

Miskolci Nemzeti Színház

 

cím:     Miskolc, Déryné u. 1

tel:       46 / 516 – 735; 46 / 516 - 736

fax:      46 / 516 - 734

nyitva: Bejelentkezéssel látogatható: Balogh Csilla: 46/516-737

belépő:           

e-mail: jegyiroda@mnsz.eu

honlap:            www.mnsz.eu

 

A Miskolci Nemzeti Színház 1823. augusztus 23-án nyitotta meg kapuit, a korabeli Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza. A színház az elmúlt 180 év alatt mit sem veszített jelentőségéből. A Nagyszínház mellett három játszóhely várja a közönséget: a Csarnok, a Kamaraszínház, és a Játékszín. A színház kedvelői az évad közti szünetekben sem maradnak előadás nélkül, hiszen a közelmúltban megnyitott a Nyári Színház, ahol szabadtéri előadások teszik négy évszakossá a helyi teátrumot.

 

Látványtár

 

cím:     Miskolc, Győri kapu 47.

tel:       46 / 428-111, 46/428-112

fax:     

nyitva:

belépő:           

e-mail: lezerpont@lezerpont.hu

honlap:            www.lezerpont.hu

 

A Látványtár Miskolc kulturális turizmusának egyedi színfoltja. A kiállítások témakörei eltérőek, ikonszerűek, egyféle történelmi mozaikként számos területre tehet gondolati kirándulást az érdeklődő a kiállított tárgyak révén. Olyan látványnak lehet részese az utazó, ahol egy helyen ismerkedhet meg a Kárpát-medence legnagyobb látogatható viseletgyűjteményével, nagyapáink lassan feledésbe merülő kismesterségeivel, az ötvenes évek sajátos tárgyi kultúrájával, vagy a különleges ásványok és az optikatörténet sokszor titokzatos világával.

 

 

Bató Eszter emlékszoba és a miskolci nagyharang

 

cím:     Miskolc, Kossuth Lajos u. 15. (Nyilas Misi Ház)

tel:       46/508-582

fax:      46/504-229

nyitva: Bejelentkezéssel látogatható: 46/508-582

belépő:           

e-mail: nyilasm@t-online.hu

honlap:            www.nyilasmisi.hu

 

2003. május 13-án Bató Eszter halálának évfordulóján avatták fel az emlékszobát. Azóta a polgári berendezési tárgyak (fali szekrény, olajfestmény, képek, dívány, karosszékek…) az eredetihez hasonló környezetben láthatók a kiállításon.

A miskolci Kossuth utcai református templom tornyának harangja az ún. Eszter-harang. Az Észak-Kelet Magyarország legnagyobb harangját Isten dicsőségére és Bató Eszter emlékére ajándékozta a Bató család a templomnak. 3600 kg súlyú a harang, Bató István végrendelete szerint évente háromszor szól a harang Eszter emlékére: május 13-án, halálának napján, szeptember 11-én, születése napján és július 7-én, neve napján.

 

 

 

Avasi-templom

 

110_tv04miskolci_avasi_reformatus_templom_1.jpg

Avasi templom

 

cím:     Miskolc, Avas-hegy   

tel:       46/358-677

fax:      -

nyitva: bejelentkezéssel látogatható: Parókia (Papszer u. 14.) 46/358-677

belépő:            ingyenes/adomány

e-mail: avas14@enternet.hu

honlap:            -

 

Az Avasi templomként ismert épület szinte egyedüli mementóként képviseli a mai városban mindazt, ami Miskolc középkoriságát jelenti.

Az épületet többször bővítették, majd 1480 körül gyökeres újjáépítésen esett át. Az új épület háromhajós, hálóboltozatos csarnoktemplom lett, a tizenkétszög öt oldalával záródó, a templom testtel azonos szélességű, körüljárós szentéllyel, díszes mérműves ablakokkal és egyéb gazdag gótikus részletekkel.

Órája negyedóránként harangjátékkal jelzi az idő múlását.

A történelmi levegőt árasztó avasi temető másik műemléke a harangtorony, amely az 1544-ben elpusztult Szent Mihály-temetőkápolna helyére épült 1557-ben.

 

 

 

 

Avasi kilátó

 

miskolc_fotoalbum_02_250x250.png

Avas – pincesor

 

cím:     Miskolc, Avas-hegy

 

Az Avas-tetőn álló, 72 m magas, tv-torony és kilátó a város egyik emblematikus épülete, melyet 1963-ban adtak át. A kilátó elődje a fából épült, 1934-ben átadott, nevezetes Rákóczi-kilátó volt, mely többek között tűzoltó őrtoronyként működött, ám 1956-ban egy sajnálatos tűzvészben leégett.

A kilátóból napsütéses időszakban belátni az egész környéket, a bükk lábaival és a környező településekkel együtt.

 

Palotaszálló

 

palota_szallo.jpg

Palota-szálló

 

cím:     Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1.         

tel:       46/331-411

fax:      46/533-203

nyitva:

belépő:           

e-mail: reserve@hotelpalota.hunguesthotels.hu

honlap:http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/lillafured/hunguest_hotel_palota/

 

 

Az 1930-ban átadott Palotaszálló impozáns épülete, mely az 1400-as évek reneszánsz stílusában épült, a kezdetekben reprezentatív kormányüdülő szerepét töltötte be. Több rangos rendezvényt is tartottak itt, kongresszusokat, filmheteket, nemzetközi teniszversenyeket, Anna-bálokat, de mind közül az Írói Hét lett a legismertebb. Az 1933-ban lezajlott esemény 200 résztvevője között volt József Attila is, aki számára a környék adott ihletet az Óda című versének megírásához. Napjainkban az épület falai a város egyik legexkluzívabb szállójának adnak otthont. A kastélyt függőkert és park veszi körül, közvetlen tőszomszédságában pedig a Hámori-tó található, melyre varázslatos kilátás nyílik a szálló épületéből.

 

 

 

Hámori-tó

 

A lenyűgöző környezetben lévő Hámori-tó a Garadna patak felduzzasztásával keletkezett. Létesítésének szükségessége már az ómassai vasolvasztó építése után felvetődött, hiszen sem a Garadna patak, sem a feltörő források vize nem volt elég a hámorok egyenletes működtetésének biztosításához. A XIX. században a kiszakadt tógát több árvizet is okozott, de a múlt századból vannak olyan feljegyzések is, hogy aszály idején megcsapolták a tavat, vizével mosva át a Szinva medrét, hogy elkerüljék a pangó víz  okozta fertőzéseket. A feneketlen tó legendája vagy a visszamaradt tengerszem története időnként fel-felbukkant a faszén- és mészégetők, az erdei munkások között, de a tó sohasem „bántott”, a hiedelmekben szörny nélküli jó tóként élt. 

 

MISKOLC-TAPOLCA VÁROSRÉSZ

 

Sziklakápolna

 

1934-ben Dr. Páter Szabó Pius, a nyaralók lelki életének szolgálatára, a tufába vájt barlangban egy barlangtemplom kialakítását javasolta. A barlangot 1934-ben építették ki, és 1935-ben szentelték fel. Az oltárába a kassai vértanúk ereklyéje került, a szobrokat Máriahegyi János tervezte és ajándékozta a templomnak.

A háborúban a templom elpusztult, újjáépítése 1965-ben fejeződött be. Az 1995-ös felújításkor az építést kezdeményező dr. Páter Szabó Pius emlékére székelykaput állítottak.

 

Kalandtúra park

 

cím:     Miskolctapolca, Garas Sámuel sétány, a Csónakázó-tó mellett       

tel:       46/400-225; 70/775-8774; 20/521-9506

fax:      -

nyitva: szezonon kívül: április 1. - június 15. valamint szeptember 1. - október 15.

hétköznap: Előzetes bejelentkezés alapján, a csoporttal egyeztetett időpontban!

hétvégén: 10-19 h-ig

szezonban: június 15. - augusztus 31.

minden nap: 10-19 h-ig

Eső esetén zárva!

belépő:            egypályás gyerekjegy: 1000 Ft; egypályás felnőttjegy: 1200 Ft;

kombinált gyerekjegy: 1800 Ft; kombinált felnőttjegy: 2200 Ft

kísérőjegy: 500 Ft; tiroli csúszda: 400 Ft

e-mail: kalandtura@chello.hu

honlap:            www.kalandturapark.hu

 

3 pályarendszer (piros, kék, fekete); 25 akadálypálya; 60 m lecsúszó pálya; Különböző nehézségi fokok; Éjszakai kalandtúra 16 év felettieknek

 

Csónakázó-tó és Park

 

Területén több évszázados fák, ritkaságok, és hazai fajok találhatók. A park, amiben csónakázó-tó is található, kedvelt séta- és pihenőhely.

Legszebb az eredeti vegetáció ősgyepeivel övezett csónakázó-tó és környéke. A tó az egykori forrásláp helyén épült, kis szigetén és partján megőrzött az eredeti égeresből egy-egy csoportot. Még ma is megtalálható itt a telepített szúnyogirtó fogasponty és más fogaspontyok, a télen is kuruttyoló vízibékák. Egykor szép számban fordult itt elő a vízi és a kockás sikló. A  Szatmári Király Pál utcában szép, méretes mocsárciprusokat találunk. A mocsárciprusfélék évmilliókkal ezelőtt tömegesen éltek a Földön, de mára már csak tizenhat élő fajuk ismert. Európában sokfelé ültetik ezt a Mississippi vidékéről származó, szabályos kúp alakú fát. Légzőgyökereinek köszönhetően teljes vízborítás esetén is képes megmaradni. Lapos tűi két sorban állnak, kétlaki növény. A Hejő-patak völgyének egykori csodálatos égeresekkel, forráslápokkal övezett táján már az Árpád-korban is parkerdőt alakítottak ki a szerzetesek (kolostoruk feltárása folyamatban van). Tapolca a török idők előtt is híres volt fürdőkultúrájáról, völgyeinek idegnyugtató csendjéről, mikroklímájáról. A mai értelemben vett parkrendszer 1937-től a város tulajdona, 1979-től helyi jelentőségű védett érték.

 

Bobpálya

 

cím:     Miskolctapolca, a Barlangfürdő mellett

tel:       30/822-85-52

fax:      -

nyitva: Hétfőtől-csütörtökig: 10-18 óráig

Péntektől–vasárnapig (ünnepnapokon is): 10-24 óráig

 

belépő:            1 fő: 390 Ft; 2 fő: 290 Ft/fő

e-mail: -

honlap:            -

 

Pálya hossza 800 m, szintkülönbség 54 m

 

BELVÁROS

 

Herman Ottó Múzeum Görgey utcai központi épület

 

cím:     Miskolc, Görgey Artúr u. 28.

tel:       46/560-170; 46/560-171

fax:      46/555-397

nyitva: hétfő kivételével 10-18 h-ig; a Múzeum Kávézó nyitvatartása: hétfő kivételével naponta 9 – 22 h-ig

belépő:  felnőtt: 600 Ft; egyetemista, főiskolás, nyugdíjas 65 év alatt, katonák: 300 Ft; 65 év felett, óvodások, pedagógusok, általános és középiskolások, mozgássérültek, TKM tagok számára ingyenes

e-mail:            latogato@hermuz.hu

honlap:            www.hermuz.hu

 

Az egyik legnagyobb, leggazdagabb vidéki múzeum. Nemzetközileg is számon tartják a matyóság és a palóc népcsoport népművészeti anyagát. Itt őrzik az egyik legnagyobb érem- és kitüntetés-gyűjteményt. Képtára is országos rangú.

 

Herman Ottó Múzeum Papszer utcai kiállító terme

 

cím:     Miskolc, Papszer u. 1.           

tel:       46/346-875

fax:      -

nyitva: hétfő kivételével 10-16 h-ig

belépő:            felnőtt: 600 Ft; diák, 65 év alatt, katonák: 300 Ft; 65 év felett, óvodások, pedagógusok, mozgássérültek, TKM tagok számára ingyenes;

            kedvezményes nap szombat

e-mail: hominfo@t-online.hu

honlap:            www.hermuz.hu

 

 

A várostörténeti tárlat Miskolc évezredes múltját összegzi, a régészeti kiállítás az őskortól a honfoglalásig terjedő időszakot mutatja be, és itt látható a gazdag anyagot felvonultató a Magyarország ásványai című kiállítás is.

 

 

Deszkatemplom

 

deszkat.jpg

Deszka templom

 

cím:     Miskolc, Laborfalvi Róza u.

tel:       46/506-613

fax:      -

nyitva: bejelentkezéssel látogatható: Csányi Béla: 70/269-4656

belépő:            ingyenes/adomány     

e-mail: -

honlap:            -

 

A fatemplom 1724-ben épült, a jelenlegi templom keresztalaprajzú elődje pedig 1874-ben.

Az 1930-as évek második felében, a templom teljes elöregedéskor, az a döntés született, hogy a meglévő épületet le kell bontani. Az 1937-ben elkezdett bontással sok muzeális érték került elő. Így az Úrasztal alatt évszázados fejfákat találtak, és múzeumba került az a felirat is, amely dokumentálja az 1724-es építési évszámot. A templom zsindelyét a miskolciak ereklyéként széthordták.

Az 1938-ban felszentelt templom épületegyüttesére hatással volt a tervező erdélyi származása és Kós Károllyal való barátsága, hiszen a fiatornyos, galériás tornya, nagy tetős, zsindelyes festői tömege és boronafalat idéző külseje erdélyi emlékeket ébresztett. A templom képét a temető aljában felállított székely kapu tette teljessé.

Ez a templom 1997-ben tűzvész áldozata lett, a Szeghalmy Bálint terveit tiszteletben tartó, de a szükség szerint megújított templomot 1999-ben szentelték fel.

 

 

Miskolci Galéria – Rákóczi ház

 

cím:     Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 2.          

tel:       46/500-680

fax:      46/500-682

nyitva: június 1. – augusztus 31. hétfő kivételével 10-18 h-ig

szeptember 1.- május 31. vasárnap és hétfő kivételével 9-17 h-ig

belépő:            felnőtt: 300 Ft; diák, nyugdíjas: 150 Ft

e-mail: miskolci.galeria@chello.hu

honlap:            www.miskolcigaleria.hu

 

Kondor Béla-emlékhely állandó kiállítása; időszakos kiállítások.

Elsődleges feladata a kortárs képzőművészeti alkotások gyűjtése és bemutatása, emellett jelentős közművelődési színtér is. Állandó kiállítást rendezett be Szalay Lajos, Feledy Gyula és Kondor Béla munkáiból. A galéria központi épületében látható a Kondor Béla (1931-1972) állandó kiállítás, a festő és grafikus életművének legfontosabb grafikai lapjai, festmények, fotók, szerkezetek idézik a meghatározó jelentőségű művész életművét. Kondor Béla legtermékenyebb korszakában sok szállal kötődött Miskolchoz; az itteni grafikai műhelyhez, s annak alkotóihoz. A fontosabb gyűjtemények közé tartozik a kortárs művészeti kollekció, ezen belül a XX. századi sokszorosított grafikai, a Szalay-, a Feledy-gyűjtemény és a kortárs fotóművészeti anyag.

Miskolci Galéria – Petró ház

cím:     Miskolc, Hunyadi János u. 12.         

tel:       46/355-004

fax:      46/355-004

nyitva: június 1. – augusztus 31. hétfő kivételével 10-18 h-ig

szeptember 1.- május 31. vasárnap és hétfő kivételével 9-17 h-ig

belépő:            felnőtt: 300 Ft; diák, nyugdíjas: 150 Ft

e-mail: galeria.petrohaz@chello.hu

honlap:            www.miskolcigaleria.hu

 

Miskolci Galéria – Feledy ház

cím:     Miskolc, Deák Ferenc tér 3.  

tel:       46/355-472

fax:      46/500-682

nyitva: Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

belépő:            felnőtt: 300 Ft; diák, nyugdíjas: 150 Ft

e-mail: miskolc.galeria@chello.hu

honlap:            www.miskolcigaleria.hu       

 

 

 

Megújult terek

 

miskolc-szinva-terasz-b.jpg

Színva terasz

 

 

 

miskolci-lanyok.jpg

Miskolci lányok

 

A városba látogató azonnal szembetalálja magát az elmúlt két évben megindult felújítási-városfejlesztési program első, jól látható eredményeivel. Máshogy fest immár a helyiek számára szimbolikus közösségi fórumnak számító Villanyrendőr környéke, a hajdan frekventált közlekedési csomóponton keresztülhaladó Kazinczy-Szemere utcák kettőse, a közeli Déryné utca és a Kandia köz. A Villanyrendőr mellett a néhai parkoló mára valódi nagyvárosi parkká alakult. A tér a Szinva terasz nevet kapta. Az aszfaltot díszburkolatok együttese váltotta fel, a térszintek eltolódtak, pihenőhely, vendéglátóhely, sőt, színjátszóhely jött létre.

A Szemere-Arany utcák sarkán, a belváros egyik legforgalmasabb pontján látható Mancs, az életmentő németjuhász kutya bronzból készült szobra.

A különösen érdekes hatású, folyót idézően kanyargósra mintázott díszkő burkolat révén az egykor Miskolcon is ünnepelt színésznőről, Dérynéről elnevezett utca teljesen új hangulatot nyert. Egyik térfalát a Miskolci Nemzeti Színház adja, vele szemközt új kávézók, vendéglátóhelyek, ízléses teraszos létesítmények mediterrán hangulatot árasztanak.

A Hősök tere a legbelsőbb belváros közvetlen szomszédságában található, iskolák – köztük az országosan is elismert Földes Ferenc Gimnázium – továbbá fontos közintézmények – mint a regionális postaközpont épülettömbje – övezik. Azért, hogy a tér „közelebb” kerüljön a főutcához, nagymértékű átépítés után, nemcsak maga a tér változott meg, hanem a kapcsolódása is a környezetéhez. A tér az átépítése révén esélyt kap, hogy méltó helyszíne legyen bármely jövőbeni nagyobb rendezvénynek, egyszersmind kedvelt otthona, azaz napközbeni-esti tartózkodási és pihenőhelye a környékbeli tanintézmények diákjainak. Ehhez – hasonlóan a Szinva teraszhoz – a tervezők itt is a vizet hívták segítségül. Valóságos tó készült a téren, rajta Diáksziget, mellette-körülötte egyéb vizes látványosságok, sok-sok növény, fa. A tér alatt pedig mélygarázs épült.

 

340px-Erzsébettér1.jpg

Erzsébet tér

 

Templomok általában

 

 

Miskolc sokszínűségéhez, vonzerejéhez a XVIII. század óta szorosan hozzátartozik erőteljes felekezeti tagoltsága. A XVI-XVII. században még kizárólag protestánsok lakta városba később nagy számban települtek római és görög katolikusok, a török birodalomból északra húzódó görögkeleti (ortodox) kereskedők, illetve később a Galíciából nagy számban érkező izraeliták.

 

 

 

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED VÁROSRÉSZ

 

Miskolci Állatkert és Kulturpark

 

cím:     Csanyikvölgy - Majálispark

tel:       46/332-121

fax:      -

nyitva: március 15. – október 4. hétköznap 9-18 h-ig; hétvégén és ünnepnapokon 9-19h-ig

október 5. – márc. 14. minden nap 9-16h-ig

belépő:            felnőtt: 700 Ft; gyerek (4-18 év): 500 Ft; csoportos (20 főtől) felnőtt: 550 Ft; gyerek: 400 Ft; 3 éves korig ingyenes

családi (2 felnőtt+2 gyerek): 2.100 Ft; felnőtt éves bérlet: 5.000 Ft; gyerek, diák, nyugdíjas éves bérlet: 3.000 Ft

e-mail: info@miskolczoo.hu

honlap:            www.miskolczoo.hu

 

A miskolci Vadaspark 1983-ban lakossági összefogással valósult meg. A festői környezetben található intézmény 21,2 hektáron 95 állatfaj közel ötszáz egyedét mutatja be. Itt látható Közép-Európa egyik legnagyobb farkas falkája, de emellett a hazai csülkös nagyvad fajok teljes skáláját is megtekinthetik a látogatók. A park a világ olyan más földrészein élő egzotikus állatokkal is büszkélkedhet, mint különleges papagájok, madagaszkári félmajmok, nagymacskák, tevék, struccok és a gyerekek kedvencei a szurikáták. A világon először itt állítottak szobrot Gerald Durellnek. 

 

Szent István cseppkőbarlang

 

cím:     Miskolc – Lillafüred, Erzsébet sétány 4.

tel:       46/334 130

fax:      -

nyitva: április 16. – október 15. 9-16 h-ig

október 16. - április 16. 9-15 h-ig

A barlangtúrák minden egész órában indulnak.

belépő:            Felnőtt: 800 Ft, gyermek (4 év felett), diák (6-18 évig), nyugdíjas: 500 Ft, óvodás: 300 Ft

            Felnőtt csoportos (20 főtől): 700 Ft

            Diák csoportos (20 főtől): 450 Ft

e-mail: -

honlap:            -

 

Az István-barlang a különleges formájú cseppkövek birodalma. A hegyoldalban több üreg is ismert, s a későbbi István-barlangot is csak mint Kutya-barlangot tartották számon. A hagyomány szerint a lillafüredi Kálvária kápolna fölött nyíló lyuk akkor vált közismertté, amikor véletlenül beleesett egy kutya, s napokig tartó ugatására felfigyeltek a helyi lakosok. Végül két vállalkozó szellemű fiatalember kötélen leereszkedett és kimentette. A kutya kaparászásának nyoma sokak szerint még ma is látható a sziklafalakon. A barlang tudományos feltárását Kadic Ottokár végezte 1913-ban, a nagyközönség számára pedig 1931-ben nyitották meg. A barlang legnagyobb mélysége 55, hosszúsága pedig 350 méter. Hőmérséklete a legmelegebb időben sem emelkedik 10 Celsius fok fölé, ezért a túrához vigyünk magunkkal pulóvert.

 

 

Anna mésztufa barlang

 

cím:     Miskolc-Lillafüred, Palotaszálló függőkertje

tel:       46/334-130

fax:      -

nyitva: április 1. – szeptember 30. 10-15 h-ig

A barlangtúrák minden egész órában indulnak.

belépő:            Felnőtt: 800 Ft, gyermek (4 év felett), diák (6-18 évig), nyugdíjas: 500 Ft

            csoportosan előre be kell jelentkezni.           

e-mail: -

honlap:            -

 

A barlang európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű. A Bükki Nemzeti Park területén található barlangban különleges mésztufa-alakzatokat formált a Szinva-patak által több tízezer éve szállított mész, melynek növényekre kövült csipkéi láthatók itt. A 30 perces túra 200 méteren vezet végig.

Herman Ottó emlékház

 

cím:     Miskolc-Erzsébet sétány 33.

tel:       46/370-703

fax:      -

nyitva: május 1. – szeptember 30.: hétfő kivételével minden nap: 10-18 h-ig

            október 1. – április 30.: hétfő kivételével minden nap: 10-16 h-ig

belépő:            felnőtt: 400 Ft, diák, nyugdíjas: 200 Ft

e-mail: latogato@hermuz.hu

honlap:            www.hermuz.hu

 

Herman Ottó természettudós, néprajzkutató széleskörű tudományos munkásságát, politikai és közéleti tevékenységét mutatja be az egykori nyaralójában berendezett kiállítás. Az "utolsó magyar polihisztorként" emlegetett Herman Ottó nyaralója felesége, Borosnyay Kamilla tervei alapján 1898-1903 között épült Lillafüred romantikus környezetében.

Országos Mûszaki Múzeum Központi Kohászati Múzeuma

Cím:    3517 Miskolc, Felsõhámor, Palota út 22.
tel:       46/379-375
nyitva:             hétfõ kivételével naponta 9-17 óráig
belépő:            A kiállítás egész évben ingyenesen látogatható.

e-mail: kohmuz@axelero.hu

honlap:           

Az 1949-ben alapított múzeum a XVIII. század második felében, Fazola Henrik idején, barokk stílusban épített, eredetileg kancelláriaként funkcionáló hivatalházban működik.
A múzeum anyagának gyűjtése 1952-ben kezdődött a diósgyőri vasgyártás történetére vonatkozó dokumentumok feldolgozásával. Az első állandó tárlat 1970-ben nyílt meg a diósgyőri vasgyártás 200 éves, s a múzeum megnyitásának 10 éves évfordulójára.
A kiállítás Magyarország kohászatának történetét mutatja be, de képet ad az Európán kívüli népek vasművességéről is. Működő modellek, makettek és dokumentumok segítségével ismerteti meg a látogatót a nyersvasgyártás történetével és az acélgyártás fejlődésével.

 

 

 

József Attila szobor

 

lillafuredi-vizeses-b.jpg

Lillafüredi vízesés

 

cím:     Miskolc-Lillafüred, Palotaszálló függőkertje

 

József Attila születésének 100. évfordulójára, 2005. április 11-re, készítette el Varga Éva Munkácsy-díjas szobrászművész az Óda költőjének szobrát. A szobor a Palotaszálló függőkertjében, a vízesésnél található. A kompozíció különlegessége, hogy a teraszra támaszkodó költő mellett a párkányra vetődő női árnyék részlete az Óda soraiból rajzolódik ki.

 

Őskohó - Massa Múzeum

 

cím:     Miskolc-Újmassa, Ómassai út

tel:       46/370-864, 46/379-375

fax:      -

nyitva: Április 15. – Október 15.: hétfő kivételével 9-17 h-ig

belépő:            ingyenes

e-mail: -

honlap:            -

 

Magyarország első ipari műemléke, az újmassai faszéntüzelésű nagyolvasztó, közismert nevén Őskohó. Fazola Henrik vasrácskészítő mester 1770-ben Miskolc-Ómassa területén, Mária Terézia engedélyével az általa felfedezett bányákra, illetve a térségben található hatalmas erdőségekre alapozva vasművet épített. Fia, Fazola Frigyes 1813-ban Újmassán egy korszerű vaskohót, vasművet telepített. Fél évszázadon keresztül itt állították elő a nyersvasat, melyet további megmunkálásra Hámorba szállítottak. A kohó 1870-ben, a Miskolc és Diósgyőr közé telepített vasgyár üzembe lépése után, 1872-ben állt le végleg. A múzeum épületével átellenben az ipartörténeti skanzenben találhatók a vaskohászatban a XIX-XX. században működtetett gépi berendezések, szerszámok, valamint a 2004-ben  bezárt lyukói bányaüzemben használt berendezések egy-egy darabja.

 

 

Szentléleki Pálos kolostor

 

cím:     Bükkszentlélek          

tel:      

fax:     

nyitva: szabadon látogatható

belépő:           

e-mail:

honlap:

 

A szentléleki pálos kolostort 1340 körül építették. A gótikus falakból már csak kevés látszik, de a magasan megmaradt falszeletek impozáns látványt nyújtanak az erdő szívében.

 

Bánkút (Síklub)

 

cím:     Miskolc-Bánkút

tel:       46/390-182

fax:      46/390-135

nyitva:

belépő:           

e-mail: bankut@bankut.hu

honlap:            www.bankut.hu

 

Az ország legjobb sícentruma Észak-Magyarország egyik legszebb részén, a Bükki Nemzeti Parkban épült ki. Tengerszint feletti magassága 800-930 m. Pályáin gyakran decembertől egészen március végéig megmarad a hó.  A pályarendszer 6 különböző nehézségű lesikló pályából és 2 könnyű tanulópályából áll. A Bánkút Sí Klub 4 tányéros és 4 tolókaros felvonót üzemeltet,  melyek kapacitása 2000 fő/óra. A szezonban megfelelő hóviszonyok esetén hétvégén minden felvonó üzemel  9 -17 óráig. Hétköznap is működik az igényekhez igazodva 1-2 felvonó 9 -16 óra között. Szerdán és szombaton a kivílágított pályákon lehet síelni 21 óráig.

 

Pisztrángtelep

 

cím:     Miskolc-Garadna

tel:       46/370-922

fax:      -

nyitva: május 1. – szeptember 30: szerda-vasárnap: 8-17 h-ig, hétfő, kedd: zárva

            október 1. – április 30: kedd-péntek: 8-15 h-ig, szombat: 8-12 h-ig, vasárnap, hétfő: zárva

belépő:           

e-mail: hoitsy@axelero.hu

honlap:            www.pisztrangtelep.fw.hu

 

Az őshonos sebes pisztrángot már csak itt tenyésztik nagyobb tételben Magyarországon, és tartanak fenn génbanki jelleggel egy törzsállományt. A telepen pisztrángsütő működik, és horgászni is lehet.

 

 

A feltüntetett belépőjegy árak és nyitvatartási idők megváltoztatása a szolgáltatók hatáskörébe tartozik, ezért javasoljuk, hogy ezekről tájékozódjon a megadott telefonszámokon vagy internetes elérhetőségeken. 

 

 

(http://www.miskolc.hu alapján összeállította: Pásztor László, a látványosságokról szóló  információt és a fényképeket küldte a Miskolci Önkorm.Kult.O-tól Jakab Gergely)